De grundtvig-koldske principper

De Grundtvig-Koldske principper:

På Mindehøjskolen er vi inspireret af de Grundtvig-Koldske principper om

  • Almendannelse
  • Det levende ord
  • Det myndige menneske
  • Forpligtende fællesskaber
  • Frihed til forskellighed
  • Først oplive så oplyse
  • & Den levende vekselvirkning

Som kort er beskrevet i det følgende.

Almendannelse

Almendannelse skal forstås som meget mere end blot en bestemt viden blandt bestemte befolkningsgrupper. Almendannelse kan også være åndeligt eller etisk. Almendannelse kan beskrives som et menneske, der har en historisk bevidsthed om centrale problemstillinger i samtiden og fremtiden, og som har lysten og viljen til at være med til at løse disse problemstillinger.
Almendannelse fra et skolemæssigt synspunkt er således, at skolen skal gøre eleverne bevidste om fælles problemstillinger for børnene på skolen, give dem viden om, hvordan problemstillingen er opstået, og give børnene vilje og redskaber, der kan sætte dem i stand til at løse problemstillingen.

Det levende ord

Udtrykket “det levende ord” stammer fra Grundtvig. Han mente, at det er i det mundtlige udtryk, at et menneskes personlighed bliver synlig og levende, og at det er gennem den fortælling, vi giver til hinanden, at vi bliver klogere på og mere bevidste om vores fælles historie.
I skolemæssig sammenhæng betyder dette, at så meget af formidlingen af fagets indhold som muligt skal bygge på lærerens fortælling/forklaring frem for på brugen af bøger. Vores undervisning og skolekultur bygger desuden på, at vi taler til og med hinanden. Mundtligheden, såvel i undervisningen som i omgangen mellem menneske på skolen, er den primære kommunikationsform. I undervisningen vægter vi derfor samtalen mellem lærer og elev og mellem eleverne indbyrdes meget højt.

Det myndige menneske

Menneskets myndighed er en forudsætning for aktivt at kunne indgå i et demokratisk samfund. Det selvbevidste menneske er interesseret i at forstå sig selv og være en del af et fællesskab. Når man forstår sig selv kan man tage ansvar for sine handlinger og opføre sig ansvarligt over for andre.
Et barn har naturligvis ikke denne selvbevidsthed, og derfor skal vi som skole bl.a. gennem medbestemmelse være med til at udvikle barnets selv- og ansvarsbevidsthed.

Forpligtende fællesskab

Det forpligtende fællesskab er en vigtig grundsten i den måde, vi tænker skole på Mindehøjskolen. Måden vi ønsker at være sammen på, skal ikke blot være i et fællesskab, men i et forpligtende fællesskab. Dette fællesskab har den evne, at mennesket vha. ubetinget accept fra andre er fri for at bekymre sig om, han eller hun er noget værd, og denne frihed kan man bruge til at være noget for andre.
Det forpligtende kræver desuden af mennesker i fællesskab, at man skal tage de andre så alvorligt, at man reagerer positivt eller negativt på de andres ord eller handlinger, så de på denne måde bliver klogere på sig selv – man bliver et spejl for de andre.
Oversat betyder dette fra et skolemæssigt synspunkt, at eleverne skal lære at tage ansvar og være på opmærksomme på deres medmennesker og omgivelser. Man skal deltage engageret i fællesskabet, og på denne måde være med til at opbygge et godt sammenhold på skolen, så den enkelte får det bedst muligt i det store fællesskab.

Frihed til forskellighed

På Mindehøjskolen møder vi det enkelte barn, hvor de er, og accepterer deres unikke kvalitet. Der skal være størst mulig accept af elevernes forskellighed, og vi er stærke modstandere af at ensrette dem.

Først oplive så oplyse

Vi er på Mindehøjskolen af den opfattelse, at børn lærer bedst, når de kan se en mening med at lære. Oplivelse er at gøre eleverne glade for livet, og således give dem lyst til og mod på at udforske livet foran og omkring dem.
Læreren skal møde eleverne med en ubetinget accept, så de føler sig værdsat. Eleverne mister livs- og lærelysten, hvis skolen kun benytter sig af udenadslære og eksaminer, og på denne måde skaber man også en død skole.
Oplysningen kan begynde, når eleven er oplivet, eller om ikke andet skal de to ting gå hånd i hånd. Med oplysning menes der undervisning eller det pensum, som skolen præsenterer eleverne for.

Levende vekselvirkning

Begrebet stammer fra Grundtvig, og ifølge ham er der en levende vekselvirkning mellem mennesker, som er kendetegnende ved, at alle mennesker i relationen til andre yder sit og udvikler og forandrer sig. Dette gælder for forholdet mellem lærer og elev. Lærer og elev kan og skal lære af hinanden i et ligeværdigt forhold, og konsekvensen af dette er, at både lærer og elev udvikler og forandrer sig. Vi tror på, at mennesker altid udvikler sig i relation til deres omverden og i særdeleshed i relation til de nære voksne omkring sig. Derfor lægger vi på Mindehøjskolen så stor vægt på at skabe og vedligeholde stærke relationer til vores elever.

Madordning

På Mindehøjskolen ved vi, at der er en tæt sammenhæng mellem kosten og adfærd samt indlæringsevne. Derfor har vi en madordning for alle…

Her finder du os

Her finder du vores adresse.

UUV Køge Bugt

Et af vores store mål for eleverne er, at de efter deres tid hos os kan komme videre i et uddannelses – og jobforløb. Derfor skal der jo laves…

Ledige pladser

Vi har lige nu ledige pladser på skolen. Kontakt skoleleder Michael Blem Clausen på 5650 6338/4084 1329 E-mail: post@mindehoej.dk for at høre mere.  

Kontakt os