Fælles værdigrundlag

Struktur:
Vi definerer struktur som respekt for og accept af Mindehøjskolens regler.
For os betyder struktur i forhold til elever, at de voksne sætter dagsorden, skitserer tydelige rammer for
eleverne og guider til god opførsel.

Ansvarlighed:
Vi definerer ansvarlighed som en forpligtelse til at tage sig af skolens elever, samt som voksne at påtage os
ansvaret for at være de voksne. (Om ting går godt eller skidt)
For os betyder ansvarlighed i forhold til elever at være gode rollemodeller for eleven, samt i enhver given
situation at se eleven og tage ansvar for den aktion, situationen kræver.
Ansvarlighed betyder også, at vi er ærlige omkring og italesætter elevens fysiske og psykiske
problematikker, samt tilrettelægger undervisningen så den passer til elevens behov og evner.

Samarbejde:
Vi definerer samarbejde som det at vi ligeværdigt arbejder sammen mod fælles mål.
I forhold til eleverne betyder samarbejde, at vi som voksne skal opbygge tillidsvækkende relationer, også til
elevens hjem. Samarbejde betyder også at vi som voksne i elevens hverdag skal guide og hjælpe så eleven oplever ejerskab af og medindflydelse på egen situation.

Anerkendelse:
Vi definerer anerkendelse som det at arbejde i gensidig respekt og tillid, dvs. at acceptere den enkeltes tanker, følelser og handlinger som værende det rigtige set ud fra den enkeltes synspunkt i den givne situation.
I forhold til elever betyder anerkendelse, at vi accepterer elevernes forskellige baggrunde samt er opmærksomme på, at elevens handlemuligheder er betinget deraf. Anerkendelse betyder, at vi arbejder med at forstå og acceptere forskellighed.

Direkte kommunikation:
Vi definerer direkte kommunikation, som det at undlade at gå omveje når svære ting skal siges.
I forhold til eleven betyder det, at vi giver klar og tydelig besked og er ærlige og direkte på rette tid og sted.

Omsorg:
Vi definerer omsorg som at benytte sin empati og handle på det man ser.
I forhold til eleverne betyder omsorg at skabe relation og kontakt. Omsorg er for os at angive retningslinjer, som kan hjælpe senere i livet. Omsorg har for os mange ansigter og kan dels være retter mod hjemmet og
dels mod eleven og kommer til udtryk ved at imødekomme de behov, der er og opstår under hensyntagen til vores viden om konsekvenser også på længere sigt.

Relationspædagogik

Den helt overordnede tilgang til eleverne på Mindehøjskolen er tanken om ”det hele menneske”. Vi sætter en ære…

Madordning

På Mindehøjskolen ved vi, at der er en tæt sammenhæng mellem kosten og adfærd samt indlæringsevne. Derfor har vi en madordning for alle…

Traditioner

Vi går meget op i vores årlige traditioner såsom motionsdag, julefrokost, sommerfest og fastelavn.

Ledige pladser

Vi har lige nu ledige pladser på skolen. Kontakt skoleleder Michael Blem Clausen på 5650 6338/4084 1329 E-mail: post@mindehoej.dk for at høre mere.  

Kontakt os