Principper omkring magtanvendelse

På Mindehøjskolen arbejder vi målrettet mod, at vi kun sjældent har behov for at ty til anvendelse af fysisk magt. Derfor har vi meget få magtanvendelser sammenlignet med tilsvarende kommunale og private tilbud.

Dette skyldes primært, at vi arbejder professionelt med at skabe tætte relationer til eleverne, så vi lærer dem at kende og I mange tilfælde kan hjælpe dem til at vælge andre handlinger end dem, der fører til konfrontation.

Derudover arbejder vi målrettet med forebyggelse og efterbearbejdning af situationer, der indeholder fysisk eller psykisk vold, f.eks. ved hjælp af de behandlingsmæssige redskaber “bagdøre” og “mediering”.

Som rettesnor for personalet på Mindehøjskolen, har vi udarbejdet følgende principper for magtanvendelse:

Principper for magtanvendelse på Mindehøjskolen

Som udgangspunkt skal al magtanvendelse undgås og hvis den udøves, udøves den efter følgende principper:

 • Pædagogisk indsats går altid forud for magtanvendelse.
 • Den mindst indgribende løsning skal altid have første prioritet, således at den kun forhindrer et barn i at udøve skade på sig selv, andre eller ting.
 • Magtanvendelser skal tilpasses til den enkelte elev på baggrund af det kendskab som de ansatte har til eleven.
 • Alle magtanvendelser skal være så skånsomme og kortvarige som muligt.
 • Alle magtanvendelser sker med så stor hensyntagen til eleven som muligt.
 • Vi bestræber os på altid at være to ansatte til stede under en magtanvendelse.

Afgrænsning af magtanvendelser

På Mindehøjskolen er det tilladt at anvende fysisk magt i følgende situationer:

 • Ansatte må/skal afværge en situation, hvor en elev agerer til fare for sig selv.
 • Ansatte må/skal modvirke en situation, hvor en elev bliver eller er i overhængende fare for at blive udsat for et angreb fra et andet barn.
 • Ansatte må/skal afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på dem selv.
 • Ansatte må/skal afværge beskadigelse eller ødelæggelse af materielle ting.

Det er dog altid op til den enkelte ansatte, at vurdere situationen og bruge sin sunde fornuft

Procedure for magtanvendelser på Mindehøjskolen

 • På Mindehøjskolen skal al magtanvendelse indberettes
 • Ved voldsomme eller gentagne magtanvendelser overfor det samme barn underrettes forældrene eller bostedet så hurtigt som muligt.
 • Medarbejderen skal hurtigst muligt (senest inden for 24 timer) beskrive årsag til og forløb af magtanvendelsen i Mindehøjskolens magtanvendelsesskema som afleveres til skolens leder.
 • Skolens lederen vurderer og godkender magtanvendelsen.
 • Godkendte og underskrevne magtanvendelsesskemaer opbevares på skolelederens kontor og kan til enhver tid fremvises.

Opfølgning på magtanvendelser

 • Opfølgning på elevens situation.
 • Opfølgning på de øvrige elevers oplevelse af magtanvendelsen.
 • Supervision til den medarbejder der har stået for magtanvendelsen. (Der tilbydes krisehjælp til medarbejderen hvis dette er nødvendigt. Mindehøjskolen har indgået aftale med Top Danmark om bistand i forhold til psykologhjælp).
colourbox1886696

Bestyrelse

Den selvejende institution opholdsstedet Havnelev er stiftet i oktober 2001. Bestyrelsen består af følgende personer:

Pædagogisk grundlag

Den helt overordnede tilgang til eleverne på Mindehøjskolen er tanken om ”det hele menneske”. Vi sætter en ære…

Skole/hjem samarbejde

På Mindehøjskolen anerkender vi vigtigheden af et velfungerende skole/hjem samarbejde, og prioriterer kommunikationen med elevernes hjem højt i det daglige arbejde.

Ledige pladser

Vi har lige nu ledige pladser på skolen. Kontakt skoleleder Michael Blem Clausen på 5650 6338/4084 1329 E-mail: post@mindehoej.dk for at høre mere.  

Kontakt os