Pædagogisk grundlag

Den helt overordnede tilgang til eleverne på Mindehøjskolen er tanken om ”det hele menneske”.

Vi sætter en ære i at gøre eleverne klar til livet efter folkeskolen med alt hvad det indebærer. Det betyder, at vi underviser og træner vores elever i at være selvhjulpne, at kunne begå sig i forskellige sociale sammenhænge og at være hovedpersonen i sit eget liv, samtidig med at vi styrker deres faglige kompetencer med udgangspunkt i, hvor den enkelte elev befinder sig, når vi lærer ham eller hende at kende.

Vi bestræber os på at leve op til idealet, som Søren Kierkegaard formulerede i 1859:

At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.

Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i Grunden istedetfor at gavne ham egentligen vil beundres af ham. Men al sand Hjælpen begynder med en Ydmygelse; Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe er ikke det at herske, men det at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste men den Taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstaae hvad den Anden forstaaer.

Struktur og omsorg

På Mindehøjskolen arbejder vi i et struktureret miljø præget af forudsigelighed, tydelige rammer og grænser. Lærerne indtager ”banen” og giver ansvar og selvbestemmelse tilbage til eleverne i det omfang og i den takt, de kan administrere. Læreren er kulturbærer og kulturformidler og tager ansvaret for relationen.
Generelt er kernen i det pædagogiske arbejde relationspædagogikken, hvor vi møder barnet/ den unge anerkendende og med rummelighed. Herigennem skulle barnet/den unge gerne blive i stand til at få brudt med uhensigtsmæssige og begrænsende mønstre i forholdet til andre mennesker og sig selv.
En anden bærende faktor er omsorgsdelen i det daglige arbejde med børnene og de unge som er et vigtigt element til at opnå den nødvendige tillid og tryghed for personlig udvikling.

De børn og unge som går i skole her, oplever voksne der lytter til dem og som tilbyder støtte og vejledning i de situationer, hvor der er behov for det. De vil mærke, at de voksne som arbejder på Mindehøjskolen er autentiske og nærværende.

Vores fokuspunkter er blandt andet, at barnet/den unge får opbygget gode, solide redskaber både i forhold til at håndtere og forstå sig selv men også i sociale kontekster. At barnet/den unge får opbygget et fundament og en tro på sig selv.

Relationspædagogik

Det er i relation til andre, at børnene/de unge udvikler både deres egenskaber, værdier og meninger.
Det er i relation og i dialog med andre, at vores børn/unge lærer noget om sig selv, som de kan tage til efterretning eller arbejde på at ændre.

Relationspædagogik tager afsæt i en forståelse af, at det er via den gode relation, at vi kender børnenes udvikling og behov, og det er via den gode relation, vi får adgang til at arbejde med børnene/de unge og deres aktuelle behov.

Relationspædagogik omhandler ”det” der sker i mødet mellem mennesker – med fokus på mødet og samspillet mellem den professionelle voksne – pædagogen/læreren og barnet.

Det er i samspillet med andre mennesker, at vi udvikler vores selvforståelse, selvværd og selvtillid. Det er i relationerne, at vi giver og modtager anerkendelse. Derfor er relationer også centralt i forhold til den enkeltes læring.

Relationspædagogik er ressource orienteret. Det tager udgangspunkt i det, der er, og ikke i mangler og fejlfinding. Det handler om at fokusere på det, der fungerer, det der fungerer godt, og det der giver mulighed for udvikling og trivsel. Relations pædagogik er inkluderende og ikke ekskluderende.

Kvaliteten af relationerne er afgørende for, hvorledes et barn oplever sig selv.

Vi bruger relationspædagogik til at skabe tryghed for eleverne, så de tør kaste sig ud i at lære noget nyt, både fagligt og socialt. Relationen kan også hjælpe eleverne til at overskue forandringer og stress i forbindelse med prøver, praktik og lignende. På den måde bruger vi relationer som middel til at skabe udvikling.

Generelt arbejder vi med relationspædagogik som en vekselvirkning mellem at skabe et trygt og forudsigeligt skoleliv for eleverne og samtidig fokusere på det udviklingspotentiale, de rummer, så vi kan give dem det venlige ”skub i ryggen”, som ind imellem er nødvendigt.

Den tætte voksenopfølgning og relationspædagogik betyder, at skolen er et mobbefrit miljø. Eleverne møder ingen lukkede lærerværelser – vi er bl.a. altid sammen med eleverne i pauserne, hvor de sociale udfordringer ofte opstår.

De Grundtvig-Koldske principper:

På Mindehøjskolen er vi inspireret af de Grundtvig-Koldske principper om

  • Almendannelse
  • Det levende ord
  • Det myndige menneske
  • Forpligtende fællesskaber
  • Frihed til forskellighed
  • Først oplive så oplyse
  • & Den levende vekselvirkning

Som kort er beskrevet i det følgende.

Almendannelse

Almendannelse skal forstås som meget mere end blot en bestemt viden blandt bestemte befolkningsgrupper. Almendannelse kan også være åndeligt eller etisk. Almendannelse kan beskrives som et menneske, der har en historisk bevidsthed om centrale problemstillinger i samtiden og fremtiden, og som har lysten og viljen til at være med til at løse disse problemstillinger.
Almendannelse fra et skolemæssigt synspunkt er således, at skolen skal gøre eleverne bevidste om fælles problemstillinger for børnene på skolen, give dem viden om, hvordan problemstillingen er opstået, og give børnene vilje og redskaber, der kan sætte dem i stand til at løse problemstillingen.

Det levende ord

Udtrykket “det levende ord” stammer fra Grundtvig. Han mente, at det er i det mundtlige udtryk, at et menneskes personlighed bliver synlig og levende, og at det er gennem den fortælling, vi giver til hinanden, at vi bliver klogere på og mere bevidste om vores fælles historie.
I skolemæssig sammenhæng betyder dette, at så meget af formidlingen af fagets indhold som muligt skal bygge på lærerens fortælling/forklaring frem for på brugen af bøger. Vores undervisning og skolekultur bygger desuden på, at vi taler til og med hinanden. Mundtligheden, såvel i undervisningen som i omgangen mellem menneske på skolen, er den primære kommunikationsform. I undervisningen vægter vi derfor samtalen mellem lærer og elev og mellem eleverne indbyrdes meget højt.

Det myndige menneske

Menneskets myndighed er en forudsætning for aktivt at kunne indgå i et demokratisk samfund. Det selvbevidste menneske er interesseret i at forstå sig selv og være en del af et fællesskab. Når man forstår sig selv kan man tage ansvar for sine handlinger og opføre sig ansvarligt over for andre.
Et barn har naturligvis ikke denne selvbevidsthed, og derfor skal vi som skole bl.a. gennem medbestemmelse være med til at udvikle barnets selv- og ansvarsbevidsthed.

Forpligtende fællesskab

Det forpligtende fællesskab er en vigtig grundsten i den måde, vi tænker skole på Mindehøjskolen. Måden vi ønsker at være sammen på, skal ikke blot være i et fællesskab, men i et forpligtende fællesskab. Dette fællesskab har den evne, at mennesket vha. ubetinget accept fra andre er fri for at bekymre sig om, han eller hun er noget værd, og denne frihed kan man bruge til at være noget for andre.
Det forpligtende kræver desuden af mennesker i fællesskab, at man skal tage de andre så alvorligt, at man reagerer positivt eller negativt på de andres ord eller handlinger, så de på denne måde bliver klogere på sig selv – man bliver et spejl for de andre.
Oversat betyder dette fra et skolemæssigt synspunkt, at eleverne skal lære at tage ansvar og være på opmærksomme på deres medmennesker og omgivelser. Man skal deltage engageret i fællesskabet, og på denne måde være med til at opbygge et godt sammenhold på skolen, så den enkelte får det bedst muligt i det store fællesskab.

Frihed til forskellighed

På Mindehøjskolen møder vi det enkelte barn, hvor de er, og accepterer deres unikke kvalitet. Der skal være størst mulig accept af elevernes forskellighed, og vi er stærke modstandere af at ensrette dem.

Først oplive så oplyse

Vi er på Mindehøjskolen af den opfattelse, at børn lærer bedst, når de kan se en mening med at lære. Oplivelse er at gøre eleverne glade for livet, og således give dem lyst til og mod på at udforske livet foran og omkring dem.
Læreren skal møde eleverne med en ubetinget accept, så de føler sig værdsat. Eleverne mister livs- og lærelysten, hvis skolen kun benytter sig af udenadslære og eksaminer, og på denne måde skaber man også en død skole.
Oplysningen kan begynde, når eleven er oplivet, eller om ikke andet skal de to ting gå hånd i hånd. Med oplysning menes der undervisning eller det pensum, som skolen præsenterer eleverne for.

Levende vekselvirkning

Begrebet stammer fra Grundtvig, og ifølge ham er der en levende vekselvirkning mellem mennesker, som er kendetegnende ved, at alle mennesker i relationen til andre yder sit og udvikler og forandrer sig. Dette gælder for forholdet mellem lærer og elev. Lærer og elev kan og skal lære af hinanden i et ligeværdigt forhold, og konsekvensen af dette er, at både lærer og elev udvikler og forandrer sig. Vi tror på, at mennesker altid udvikler sig i relation til deres omverden og i særdeleshed i relation til de nære voksne omkring sig. Derfor lægger vi på Mindehøjskolen så stor vægt på at skabe og vedligeholde stærke relationer til vores elever.

Vold og trusler

Denne politik omhandler vold og trusler om vold i forbindelse med arbejdets udførelse.

Kørselsordning

Vores elever kommer fra et stort geografisk område, og derfor tilbyder vi alle elever på Mindehøjskolen kørsel til og fra skole.

Fælles værdigrundlag

Den helt overordnede tilgang til eleverne på Mindehøjskolen er tanken om ”det hele menneske”. Vi sætter en ære…

Ledige pladser

Vi har lige nu ledige pladser på skolen. Kontakt skoleleder Michael Blem Clausen på 5650 6338/4084 1329 E-mail: post@mindehoej.dk for at høre mere.  

Kontakt os