Skole/hjem samarbejde

På Mindehøjskolen anerkender vi vigtigheden af et velfungerende skole/hjem samarbejde, og prioriterer kommunikationen med elevernes hjem højt i det daglige arbejde.

Et godt skole-hjem-samarbejde er med til at skabe gode betingelser for den enkelte elevs læring og trivsel og for undervisningsmiljøet i klassen. Hjem og forældres engagement og deltagelse betyder meget for, at skoledagen bliver god og lærerig for eleverne, og det er afgørende for barnets trivsel og læring, at hjemmet bakker op om skolen og de pædagoger og lærere, der er tilknyttet barnets klasse.

Mindehøjskolen tilstræber at have en tæt kontakt med elevernes bosteder og hjem, og derfor holder alle klasser på Mindehøjskolen 2 elevsamtaler hvert år, hvor bostedet eller forældrene er inviteret.

Da en del af skolens elever er anbragt i pleje eller på opholdssteder, kan det være vanskeligt at holde en tæt kontakt til forældrene. Vi synliggør skoledagen til forældre og samarbejdspartnere ved besøgsdage.

Skolen afholder juleafslutning og sommerfest, hvor elevernes familie og personaler fra bosteder inviteres til hygge og spisning.

Ved at møde op, sender man et vigtigt signal til sit barn om, ”at skolen er betydningsfuld”.

Fra forskningen ved vi, at det har stor betydning for et vellykket skole-hjem-samarbejde, at der fra skolens side er opstillet klare rammer for samarbejdet og at forventningerne til samarbejdet bliver afstemt mellem skole og hjem. Når man som forældre/hjem ved, hvad skolen forventer, og hvad man kan forvente af skolen, er det nemmere at undgå misforståelser.

På Mindehøjskolen har vi følgende forventninger til elevernes hjem eller bosteder:

Vi forventer at hjemmet:

  • At forældre forstår og har tillid til, at vi bestræber os på at lave den bedste skole for deres børn
  • Sætter sig ind i skolens forventninger og gennemgår dem med deres børn.
  • Ikke omtaler skolen og dens personale samt andre forældre negativt i børnenes påhør
  • Samarbejder positivt og åbent med skolen og øvrige forældre og er parate til at vurdere eventuelle konfliktsituationer fra flere sider.
  • Møder op til elevsamtaler samt besøgsdage. Det betyder meget for børnene.
  • Tager kontakt til skolen, hvis der er forhold, man er uforstående overfor.
  • Respekterer skolens beslutninger – også selvom man er uenig.
  • Opmuntrer ens barn til at være positiv over for dets klassekammerater
  • Orienterer skolen om forhold der har/kan have indflydelse på barnets trivsel.
DCF 1.0

Fysiske rammer

Mindehøjskolen etableredes i 1997 som en friskole uden statstilskud. I begyndelsen var skolen knyttet til et opholdssted.

Socialpædagogisk FritidsBehandling (SFB)

På Mindehøjskolen har vi mange års erfaring med at arbejde med børn og unge med et bredt spektrum af vanskeligheder.

Det hele menneske

Den helt overordnede tilgang til eleverne på Mindehøjskolen er tanken om ”det hele menneske”. Vi sætter en ære…

Ledige pladser

Vi har lige nu ledige pladser på skolen. Kontakt skoleleder Michael Blem Clausen på 5650 6338/4084 1329 E-mail: post@mindehoej.dk for at høre mere.  

Kontakt os