Vedtægter

Vedtægter for Den Selvejende Institution Mindehøjskolen

 • §1.

Fondens/institutionens navn er ”Den Selvejende Institution Mindehøjskolen”.

 • §2.

Fondens hjemsted er Stevns Kommune.

 • §3.

Fondens/institutionen formål er, at sikre børnenes faglige, sociale og trivselsmæssige

udvikling: at hjælpe eleverne med at forberede sig til voksenlivet. Værdigrundlaget hviler på et menneskesyn, hvor hvert enkelt menneske har ret til at udvikle sine muligheder og gives kompetencer til at tage ansvar for eget liv.

Fondens/institutionens formål er alemnyttigt velgørende.

 • §4.

Fonden/institutionens bestyrelse består af 5-7 medlemmer. Endvidere deltager medarbejderrepræsentant, afdelingsleder og forstander (sekretær) i bestyrelsesmøder dog uden stemmeret. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have bopæl i DK. Bestyrelsen modtager ikke honorar af skolens midler, dog tilbydes formanden et mindre beløb til kontorhold, kørsel mm. for sit mere omfattende arbejde. Bestyrelsen fastsætter beløbet en gang årligt.

 • §5.

Bestyrelsen er selvsupplerende og bestyrelsen vælger selv sine medlemmer efter indstilling fra et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Ved konstituering udpeges formand og næstformand.

 • §6.

For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men bestyrelsen hæfter ikke for skolens gæld. Skolen har tegnet bestyrelsesansvarsforsikring.

 • §7.

Bestyrelsen afholder ordinære møder 4 gange årligt. Mødet indkaldes skriftligt med 10 dages varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal er tilstede.

 • §8.

Afgørelser i bestyrelsen besluttes ved simpelt stemmeflertal, dog jf. reglerne vedrørende opløsning, fundatsændringer og væsentlige beslutninger i øvrigt.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 • §9.

Bestyrelsen tilser fonden/institutionens drift og påser, at der udarbejdes budget og føres et nøjagtigt regnskab, alt i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at fonden/institutionen drives i overensstemmelse med

Den meddelte godkendelse i henhold til Folkeskolelovens §22 stk. 5 og stk. 6 om tilsyn.

 • §10.

Ansættelse af forstander varetages af bestyrelsen og afdelingsledere. Løn og

Ansættelsesforhold varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen og forstander ansætter og afskediger afdelingsleder. Forstander ansætter og afskediger det øvrige personale i samarbejde med afdelingsleder.

Forstander samarbejder med bestyrelsen til opnåelse af institutionens formål, samt ser til at institutionen drives i overensstemmelse med den meddelte godkendelse fra kommunen samt gældende organisationsplan.

Forstander forestår kontakten mellem bestyrelsen og institutionen.

Forstander har ansvar for den daglige ledelse og drift af institutionen. Herunder kontakten med tilsynsmyndigheden og de betalingskommuner som har henvist børnene samt forældre mv.

 • §11.

Bestyrelsesmøderne føres til protokol, hvori alle beslutninger indføres. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste bestyrelsesmøde.

 • §12.

Fonden/institutionens regnskab følger kalenderåret. Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges inden den 1. april hvert år til bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen påser, at der føres nøjagtigt regnskab, som vier drifts- og anlægsudgifter samt formuebevægelser.

Det af bestyrelsen underskrevne regnskab fremsendes til Stevns Kommune, revisor og bank.

Regnskabet der skal udarbejdes i henhold til lovgivningen og eventuelle godkendelsesbetingelser, skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Bestyrelsen påser, at der udarbejdes budget for institutionens drift, og at budgettet fremsendes til den offentlige myndighed til godkendelse i henhold til bestemmelserne i Lov om Folkeskolen § 20 stk. 2 og stk. 3.

 • §13.

Fonden/institutionen tegnes af enten:

 1. Forstanderen og bestyrelsesformanden.
 2. Forstanderen og 2 bestyrelsesmedlemmer.
 3. Formanden sammen med et bestyrelsesmedlem.

Indkøb til fonden/institutionen kan foretages af forstanderen, dog skal indkøb udover det anførte beløb i regnskabsinstruks altid godkendes af bestyrelsesformanden.

 • §14.

Fondens/institutionens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål, ligesom et eventuelt driftsoverskud kun kan anvendes i overensstemmelse med fondens/institutionens formålsparagraf, eller ved nedsættelse af næste års skolebetaling.

 • §15.

For fonden/institutionens forpligtigelser hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til fonden/institutionen skal respekteres.

 • §16.

Væsentlige beslutninger fonden/institutionen vedrører, såsom køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter træffes af  bestyrelsen med 3/5 flertal.

 • §17.

Ændring i nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af fonden/institutionen kan med 3/5 flertal besluttes på to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages varsel og højst 1 måneds varsel.

I tilfælde af fonden/institutionens opløsning træffes afgørelse om anvendelse af overskuddet til godgørende formål til børn og unge med særligt behov a den stedlige kommune efter bestyrelsens indstilling.

Fondsmyndigheden skal godkende opløsningen. Klausuler lagt på gaver skal respekteres.

Fonden/institutionens grundkapital udgør kr. 10.000,-

 

Således vedtaget af bestyrelsen

Stevns den 7. juni 2016

 

Alex I. Jensen                               Lise Poulsen               Henning Poulsen

 

Torben Larsen                              Peter Stage                  Ole Bech-Jensen

 

Du kan downloade Mindehøjskolens vedtægter som PDF-fil ved at klikke på den til højre.

Vedtægter

2017-10-12-10_31_28-vedt-gter-mindeh-jskolen-2013.pdf–google-chrome

Struktur og omsorg

Den helt overordnede tilgang til eleverne på Mindehøjskolen er tanken om ”det hele menneske”. Vi sætter en ære…

Aktiviteter

På Mindehøjskolen bestræber vi os på, at det at gå i skole betyder meget mere end at sidde i et klasseværelse eller faglokale og læse i en bog eller skrive på en computer.

Magtanvendelse

På Mindehøjskolen arbejder vi målrettet mod, at vi kun sjældent har behov for at ty til anvendelse af fysisk magt. Derfor har vi meget få…

Ledige pladser

Vi har lige nu ledige pladser på skolen. Kontakt skoleleder Michael Blem Clausen på 5650 6338/4084 1329 E-mail: post@mindehoej.dk for at høre mere.  

Kontakt os