Vedtægter

Vedtægter

 

Vedtægter for Den Selvejende Institution Mindehøjskolen

 

 • 1.

Fondens/Mindehøjskolens navn er ”Den Selvejende Institution Mindehøjskolen”.

 

 • 2.

Fondens hjemsted er Stevns Kommune.

 

 • 3.

Værdigrundlaget hviler på et menneskesyn, hvor hvert enkelt menneske har ret til at udvikle sine muligheder og gives kompetencer til at tage ansvar for eget liv.

Fondens/Mindehøjskolens formål er almennyttigt velgørende.

Mindehøjskolens mål er at styrke børnenes faglige, sociale og trivselsmæssige udvikling og at hjælpe eleverne med at forberede sig til voksenlivet.

Fondens/Mindehøjskolens formål er, at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med de krav, der er angivet i ”Bekendtgørelse om lov af folkeskolen”, herunder at eleverne ved skolegangs ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig – eller anden beskæftigelse.

 

 • 4.

Fonden/institutionens bestyrelse består af 5-7 medlemmer. Ved bestyrelsesmøder deltager endvidere medarbejderrepræsentant og skoleledelse dog uden stemmeret. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have bopæl i DK. Bestyrelsen modtager ikke honorar af skolens midler, dog tilbydes formanden et beløb til kontorhold, kørsel mm. for sit mere omfattende arbejde. Bestyrelsen fastsætter beløbet en gang årligt.

 

 • 5.

Bestyrelsen er selvsupplerende og bestyrelsen vælger selv sine medlemmer efter indstilling fra et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Ved konstituering udpeges formand og næstformand. Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde i lige år, således at der ny konstitueres hvert andet år.

 

 • 6.

For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men bestyrelsen hæfter ikke for skolens gæld. Skolen har tegnet bestyrelsesansvarsforsikring.

 

 • 7.

Bestyrelsesmøderne føres til protokol, hvori alle beslutninger indføres.

Bestyrelsen afholder ordinære møder  4 gange årligt. Der kan indkaldes til ekstraordinære bestyrelsesmøder, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker der. Møder indkaldes skriftligt med 10 dages varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal er tilstede.

 

 • 8.

Afgørelser i bestyrelsen besluttes ved simpelt stemmeflertal, dog undtaget beslutninger vedrørende opløsning, vedtægtsændringer og væsentlige beslutninger jf. § 15 og § 16. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

 • 9.

Bestyrelsen udstikker de overordnede retningslinjer for fremtidig udvikling af skole og økonomi.

Bestyrelsen tilser fonden/Mindehøjskolens drift og påser, at der udarbejdes budget og føres et nøjagtigt regnskab, alt i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

 

 • 10.

Skoleledelsen ansætter og afskediger det øvrige personale.Skoleledelsen er øverste ledelse af skolen.
Skoleledelsen er ansvarlig for at holde bestyrelsen orienteret om alt væsentligt
for området, så bestyrelsen bliver i stand til at træffe overordnede beslutninger.Skoleledelsen forestår kontakten mellem bestyrelsen og institutionen.

Skoleledelsen har ansvar for den daglige ledelse og drift af institutionen, herunder kontakten med tilsynsmyndigheden og de betalingskommuner som har henvist børnene samt forældre mv.

Skoleledelsen har oplysningspligt overfor bestyrelsen.
Skoleledelsen samarbejder med bestyrelsen til opnåelse af institutionens formål, samt ser til at institutionen drives i overensstemmelse med den meddelte godkendelse fra kommunen samt gældende organisationsplan.

Løn og ansættelsesforhold vedrørende skoleledelsen varetages af bestyrelsen.

Ansættelse og afskedigelse af skoleledelsen varetages af bestyrelsen.

 • 11.

Det af bestyrelsen underskrevne regnskab fremsendes til Stevns Kommune, revisor og bank.

Regnskabet der skal udarbejdes i henhold til lovgivningen og eventuelle godkendelsesbetingelser, skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Fonden/Mindehøjskolens regnskab følger kalenderåret. Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges inden den 1. april hvert år til bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen påser, at der føres nøjagtigt regnskab, som viser drifts- og anlægsudgifter samt formuebevægelser.

 

 • 12.

Fonden/Mindehøjskolen tegnes af enten:

 1. Skoleledelsen og bestyrelsesformanden.
 2. Skoleledelsen og 2 bestyrelsesmedlemmer.
 3. Formanden sammen med et bestyrelsesmedlem.

Indkøb til fonden/Mindehøjskolen kan foretages af skoleledelsen, dog skal indkøb udover det anførte beløb i regnskabsinstruks altid godkendes af bestyrelsesformanden.

 

 • 13.

Fondens/Mindehøjskolens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål, ligesom et eventuelt driftsoverskud kun kan anvendes i overensstemmelse med fondens/Mindehøjskolens formålsparagraf, eller ved nedsættelse af næste års skolebetaling.

 

 • 14.

For fonden/Mindehøjskolens forpligtigelser hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til fonden/Mindehøjskolen skal respekteres.

 

 • 15.

Væsentlige beslutninger fonden/Mindehøjskolen vedrører, såsom køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter træffes af bestyrelsen med 3/5 flertal.

 

 • 16.

Ændring i nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af fonden/Mindehøjskolen kan med 3/5 flertal besluttes på to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages varsel og højst 1 måneds varsel.

 

I tilfælde af Den Selvejende institution Mindehøjskolens opløsning træffes afgørelse om anvendelse af overskuddet til godgørende formål til børn og unge med særlige behov af et flertal i bestyrelsen med efterfølgende godkendelse af den tilsynsførende myndighed.

 

Fondsmyndigheden skal godkende opløsningen. Klausuler lagt på gaver skal respekteres.

 

Fonden/Mindehøjskolens grundkapital udgør kr. 10.000,-

 

Denne styrelsesvedtægt træder i kraft 1. januar 2019.

 

Således vedtaget af bestyrelsen.

 

Havnelev den 20. november 2018

 

 

 

Peter Stage                               Lisette Larsen               Henning Poulsen

 

 

 

Ole Bech-Jensen                     Gitte Jensen