Privatlivspolitik

Mindehøjskolens Privatlivspolitik

Privatlivspolitik


Den selvejende institution Mindehøjskolen, cvr.nr. 20787430, er dataansvarlig for de oplysninger, vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.


Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:


Mindehøjskolen
Mindehøjvej 12 4673 Rødvig Stevns
Tlf. 5650 6338
Mail post@mindehoej.dk


Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler disse oplysninger, kan det blive problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler og retslige forpligtelser.

 

Vi har som dataansvarlig truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet, kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vi sikrer at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt, jf. databeskyttelsesforordningens art. 5.

Nedenfor kan du se, på hvilke grundlag vi behandler dine oplysninger, til hvilket formål og i hvor lang tid vi opbevarer dem.

 

Hjemmesidebesøgende

Vi bruger ikke cookies, og der indsamles således ikke oplysninger om dig ved besøg på vores hjemmeside.

 

Potentielle elever

For at du kan være potentiel elev hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler både almindelige, særlige og følsomme personoplysninger om dig.

 

Vi indsamler personoplysninger om potentielle elever til følgende formål:

 • Vurdering af din optagelse på skolen
 • Administration af din relation til os

Vi indsamler disse oplysninger på følgende behandlingsgrundlag:

 • Der er blevet givet samtykke via en samtykkeblanket, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra a, og art. 9, stk. 2, litra a.
 • Behandling sker som led i skolens naturlige drift, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3, 2. pkt.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden for opbevaringen afhænger af karakteren af oplysningen og formålet med behandlingen. Typisk vil oplysninger vedr. potentielle elever, der ikke optages, blive slettet umiddelbart efter afgørelsen, eller når korrespondancen anses for ikke at være relevant længere. For elever, der optages, se næste afsnit.

 

Elever

For at du kan være elev på Mindehøjskolen, er det nødvendigt, at vi behandler både almindelige, følsomme og fortrolige personoplysninger om dig:

 

Vi indsamler personoplysninger om elever til følgende formål:

 • Din trivsel på skolen
 • Kontaktoplysninger
 • Opgaveløsning mv.
 • Dokumentation af det faglige og sociale arbejde omkring dig
 • Dokumentation for status og det videre arbejde omkring dig
 • Dokumentation af magtanvendelsessager
 • Registrering af ferie, sygdom og andet fravær

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag: 

 • Der er blevet givet samtykke via en samtykkeblanket, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra a, og artikel 9, stk. 2, litra a.
 • Behandling sker på baggrund af opfyldelse af kontrakten om dit skoleforløb, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra b.
 • Behandling sker på baggrund af en retlig forpligtelse, i eksempelvis forældreansvarsloven, lov om social service eller arbejdsmiljølovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra c, og 9, stk. 2, litra f.
 • Vores legitime interesse, som er forældre-/værge-samarbejdet, nødvendiggør behandlingen af disse personoplysninger, og vi forsikrer, at imødekommelse af den legitime interesse ikke vil gå udover dine rettigheder, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra f.
 • Behandling sker som led i skolens naturlige drift, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3, 2. pkt.

 

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden for opbevaringen afhænger af karakteren af oplysningen og formålet med behandlingen.  

 • 5 år efter din udmeldelse af Mindehøjskolen.

 

Samarbejdspartnere og leverandører

For at være samarbejdspartner eller leverandør hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler almindelige personoplysninger om dig.

 

Vi indsamler personoplysninger om samarbejdspartner og leverandører til følgende formål:

 • Administration af din relation til os.
 • Behandling af vores køb hos dig.

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Behandling sker på baggrund af opfyldelse af købskontraktens art, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra b.
 • Behandling sker på baggrund af en retlig forpligtelse, i bogføringsloven mv., jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra c.

 

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden for opbevaringen afhænger af karakteren af oplysningen og formålet med behandlingen.

 • Oplysningerne slettes efter 5 år plus udgangen af indeværende regnskabsår, jf. bogføringslovens § 10.

 

Rekruttering

Formålet med at indsamle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos os.

Personoplysninger, som fremkommer i rekrutteringsprocessen, er de oplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter, der bliver registreret. Det er ikke nødvendigt, at du skriver CPR-nummer.

Din ansøgning med bilag bliver delt internt med relevant personale i rekrutteringsprocessen, men deles ikke med personer uden for virksomheden.


Hvis du bliver kaldt til jobsamtale, vil vi notere oplysninger og informationer til brug for det videre rekrutteringsforløb.

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af vores legitime interesse jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra f, som er at vurdere dine kvalifikationer og kompetencer i forhold til den opslåede stilling.


Ansøgning og bilag kan gemmes i op til 12 måneder efter rekrutteringsprocessen er afsluttet, hvorefter dine oplysninger vil blive slettet. Formålet med opbevaring efter endt rekrutteringsforløb er at sikre interesser i tilfælde af eventuelle indsigelser om diskrimination, forskelsbehandlinger o. lign. under rekrutteringsprocessen.


Ønsker vi at gemme din ansøgning med bilag, med henblik på mulig fremtidig ansættelse, sker dette på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a.


Uopfordrede ansøgninger

Ved uopfordrede ansøgninger behandler vi dine oplysninger på baggrund af vores legitime interesse jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f, som er at vurdere dine kvalifikationer og kompetencer i forhold til mulig fremtidig ansættelse.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag maksimalt i 6 måneder, hvorefter det slettes. Ønsker vi at opbevare din ansøgninger i længere tid end dette, så sker dette på baggrund af et specifikt samtykke fra dig.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os ved brug af ovenstående kontaktoplysninger


Øvrige oplysninger om behandling             

 

Dataminimering

Vi behandler kun de oplysninger, der er nødvendige til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være pålagt ved lov, at vi indsamler og opbevarer en række andre oplysninger om dig. Vi opbevarer kun personoplysninger så længe, det er nødvendigt eller pålagt ved lov. Personoplysninger slettes eller anonymiseres, når det ikke længere er nødvendigt for os at behandle dem.

Vi holder data ajour

Da vores service er afhængig af, at dine personoplysningerne er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine personoplysninger. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at dine personoplysninger ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.


Nyhedsbrev

Dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev er frivilligt, og du kan trække det tilbage ved at kontakte os når som helst. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.


Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af oplysningerne, herunder leverandører af it-løsninger, kommuner og andre offentlige myndigheder. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives personoplysninger til banker, inkasso, fragtfirmaer etc.

 

Vi anvender databehandlere/leverandører til behandling af personoplysninger. Vi prioriterer leverandører fra EU, samt fra tredjelande, som EU Kommissionen har godkendt ift. beskyttelsesniveauet omkring personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningen art. 45. 

 

Videregivelse af oplysninger til usikre tredjelande 

Vi anvender desuden nogle databehandlere/leverandører i usikre tredjelande. Når tredjelandenes lovgivning ikke tilbyder den samme sikkerhed, som EU gør, har vi skærpede forpligtelser i beskyttelsen af dine data.  

 • Personoplysninger vi indsamler og behandler i forbindelse med anvendelsen af Outlook bliver overført til Microsoft i USA. Vi har sikret os, at der er et lovligt grundlag for overførslen i form af indgåede SCC’ere art. 46, stk. 2, litra c, og at oplysningerne bliver behandlet under tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger. 
 • Personoplysninger vi indsamler og behandler i forbindelse med anvendelsen af Google Workspace, bliver overført til Google i USA. Vi har sikret os, at der er et lovligt grundlag for overførslen i form af indgåede SCC’ere art. 46, stk. 2, litra c, og at oplysningerne bliver behandlet under tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger. 
   

Hvis du vil vide mere om de overførselsgrundlag, som berører dig, kan du kontakte Mindehøjskolens GDPR-ansvarlige.

 

Dine rettigheder

Du kan ved henvendelse til kontaktoplysningerne øverst på siden:

 • opnå indsigt i din personoplysninger
 • få berigtiget dine registrerede personoplysninger
 • få slettet personoplysninger om dig selv
 • få udleveret dine personoplysninger (dataportabilitet) mhp. at overflytte til en anden dataansvarlig
 • gøre indsigelse mod behandlingen
 • få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

 

Når du henvender dig med en anmodning om at gøre brug af ovenstående rettigheder, vil vi svare dig indenfor en måned. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, får du en begrundelse for det.

 

For at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst på siden. 

 

Hvis du efterfølgende er utilfreds med måden, hvorpå vi behandler dine oplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.