Principkatalog

Principkatalog


Princip for samarbejde mellem forældre og skolen

Der afholdes mindst 1 skole-hjemsamtale pr. skoleår i efteråret og derudover efter behov for den enkelte elev.

Mindehøjskolen afholder to sociale arrangementer om året, hvor elevernes pårørende er inviteret, disse arrangementer bliver afholdt i forbindelse med julen og sommer, som er en afslutning på skoleåret. Klassens medarbejdere sørger for, at der skriftligt orienteres om klassens arbejde og sociale samvær.

Klassens årsplaner udarbejdes af de enkelte medarbejdere og kan udsendes til forældre, plejeforældre og bosteder.

Elevplaner udarbejdes af de enkelte medarbejdere og drøftes i forbindelse med skole-hjemsamtalerne.

Skolebehandlingsplaner udarbejdes af de enkelte medarbejdere og bruges i forbindelse med revisitering og bliver gennemgået og udleveret ved afholdelse af skole-hjemsamtalen i efteråret.

Ledelsen informerer løbende om, hvad der sker på skolen via nyhedsbrev, der udsendes på mail til forældre, plejeforældre og bosteder. Det tilstræbes at der minimum udsendes nyhedsbrev 4 gange pr. skoleår.

 

Kommunikationen mellem skole og hjem

Skolen informerer så hurtigt som muligt en elevs forældre, plejeforældre eller opholdssted, hvis der opstår faglige eller trivselsmæssige problemer, herunder fravær.

Skolen behandler bekymringer og evt. utilfredshed fra forældre så hurtigt som muligt med henblik på en tilfredsstillende løsning for begge parter.

Skolen tilstræber at kommunikere tydeligt og rettidigt til forældrene.

Skolen skal som udgangspunkt orienteres, hvis der er væsentlige forhold i barnets nærhed, som har betydning for elevens skolegang og sociale udvikling.

Forældre, der er utilfredse med forhold omkring deres barns skolegang, tager som udgangspunkt direkte kontakt til de involverede medarbejdere med henblik på løsning af problemet. Findes der ikke en løsning på denne måde, retter forældrene som udgangspunkt henvendelse til skolelederen.


Princip for Undervisningens organisering

Der planlægges med udgangspunkt i 200 undervisningsdage pr. skoleår. Undervisningen foregår almindeligvis på hverdage inden for tidsrummet mellem klokken 8:15 og 13:45.

Skolen afholder lejrskole 1 gang om året af 4-5 dages varighed.

Skolen har 1-2 gange om året ekskursioner af 1-2 dages varighed. Der vil ligeledes være temadage og arrangementer på skolen, der ligger udenfor normal skoletid.

Skolens ledelse udarbejder hver år i forbindelse med skoleårets planlægning et udkast til en timefordelingsplan for de enkelte klassetrin.

 

Undervisningstimetallet fastsættes indenfor rammerne af Folkeskoleloven.

 


Valgfag

På Mindehøjskolen tilbyder vi valgfag i Idræt og Håndværk og Design.

 


Undervisning

Eleverne skal gennem den individuelt tilrettelagte undervisning tilegne sig sociale og faglige kompetencer således, at de opnår størst mulig grad af selvstændighed og dermed lærer at indgå og deltage i almene sociale sammenhænge. Vi sigter efter at alle elever som udgangspunkt afslutter skolegangen med en afgangseksamen efter endt 9./10. klasse.

Det betyder:

 • At etablere rammer, der kan udvikle den enkelte elevs faglige, sociale og personlige potentialer.
 • At styrke den enkelte elevs faglige kompetencer, så eleven bliver så dygtig som muligt og på sigt kan honorere kravene ved folkeskolens afgangsprøve.
 • At sikre den enkelte elev et skoletilbud, hvor eleven bliver passende udfordret i et miljø med en høj grad af differentiering.
 • At øge elevens glæde ved at gå i skole.
 • At styrke og udvikle elevens identitetsudvikling.
 • At styrke og stilladsere elevens udvikling af sociale kompetencer

 

 


Princip for pauser

Eleverne er under opsyn i alle pauser. Vi prioriterer, at der som udgangspunkt minimum er en af klassens medarbejdere til stede sammen med klassens elever.

 

I den store spisepause vil der være voksenstyret bevægelse, hvor eleverne kan deltage. Det kan være alt fra gåtur og hinkeruder til diverse boldspil.


Princip om klassedannelser og klassesammenlægninger

Princippet er udgangspunkt for klassedannelser og klassesammenlægninger.

Klassedannelser finder sted ved skoleårets start i august måned hvert år. Hvis der i løbet af skoleåret sker væsentlige ændringer i en klasse, kan vi se os nødsaget til at lave ny klassedannelse i løbet af året. Vi bestræber os på, at der max. Er 8 elever pr. klasse.

Der kan være sammenlægninger eller ny klassedannelse, hvis

 • Der er for få elever i en klasse eller der er for mange elever i en klasse.
 • Der foretages nye klassedannelser på baggrund af sociale, faglige og pædagogiske overvejelser.

 

Ved klassedannelser tilstræbes generelt

 • Jævne klassestørrelser
 • At eleverne fordeles således, at deres faglige niveau er nogenlunde jævnt i klassen.
 • At der i klassedannelsen tages hensyn til elever med særlige behov ved at de enten er repræsenteret nogenlunde ligeligt i alle klasser eller ved at de samles i en gruppe i en klasse
 • At der er gode sociale relationer mellem eleverne
 • Det tilstræbes, at der tages hensyn til evt. særlige forhold og medarbejderes kendskab til elevgruppen og enkeltelever.

 

Ny elev i veletableret klasse

Når eleven er indskrevet på Mindehøjskolen, placeres eleven i en klasse af skolens ledelse. Ved klasseplacering tages der hensyn til følgende:

 • Antal elever i klasserne
 • Den tilflyttende elevs baggrund i forhold til sociale og adfærdsmæssige samt faglige kompetencer
 • Den modtagende klasses situation og historik

 

 Princip for fag -og timefordeling

Skoleledelsen har sammen med medarbejderne et fælles ansvar for og pligt til at sikre, at alle undervisningsopgaver og øvrige opgaver fordeles fagligt og pædagogisk forsvarligt i forhold til skolens samlede fag og opgavefordeling.

Arbejdet på skolen fordeles mellem medarbejderne, så den enkelte medarbejders kvalifikationer udnyttes bedst muligt. Det vægtes, at medarbejderen er linjefagsuddannet eller har tilsvarende kvalifikationer i faget. Linjefag eller anden tilsvarende faglig kompetence samt undervisningserfaring er udgangspunktet for fordelingen af fag.

Det tilstræbes, at der er en passende balance i fordelingen af den samlede opgavemængde blandt det samlede undervisningspersonale.


Principper for ekskursioner, lejrskoler og koloni

Generelt for ekskursioner og lejrskoleophold gælder at undervisningen er henlagt til en lokalitet uden for skolens område, samt at:

 • En ekskursion kan strække sig fra en enkelt lektion til en hel dag. En ekskursion er en del af den daglige undervisning og skal efter dens formål og indhold ligge inden for folkeskolens rammer.
 • Ekskursionerne gennemføres for at træne eleverne i det sociale rum og for at støtte op om et fagligt emne.
 • Et lejrskoleophold strækker sig over flere skoledage, hvor formålet dels er klassens sociale samvær, sammenhængskraft og trivsel, dels er at give eleverne et fagligt og kulturelt udbytte samt lejlighed til at få erfaringer, som ikke kan gøres på skolen med hensyn til emner og fagområder, der har tilknytning til den daglige undervisning.

 

Der er ingen udgifter forbundet med elevens deltagelse i ekskursioner og lejrskoler da dette indgår i skolebetalingen.

 

 • Det tilstræbes at

  • Alle klasser gennemfører 2 ekskursioner pr. skoleår
  • Elever i I1 og M1 deltager i 1 fælles lejrtur pr. skoleår af 4 dages varighed
  • Elever i M2, A1, A2 og A3 deltager i 1 fælles lejrtur og 1 klassevis lejrtur pr. skoleår af 4 dages varighed


Princip om baderegler i forbindelse med idræt og svømning

Idrætsundervisningen på Mindehøjskolen består dels af undervisning i skolens egne idrætsfaciliteter samt svømmeundervisning i Stevns Badet. Via denne undervisning er det vigtigt, at eleverne lærer om den naturlige hygiejne, der er nødvendig i et lærende fællesskab, hvor kroppen er i centrum både fysisk, psykisk og socialt samt at understøtte elevens kropsforståelse.

 

For at deltage i idrætsundervisningen er der derfor et krav om fuld omklædning og efterfølgende bad.

 

Vi forventer at der bakkes op om dette fra hjemmets side.


Princip for badning ved strand

At badning under ekskursioner, lejrskoler, hytteture eller lignende må alene finde sted, hvis det kan foregå under betryggende forhold.

At medarbejderen inden badningen fra friland tillades skal sikre, at bund- og strømforhold mv. ikke frembyder nogen fare.

At badning kun bør foregå på et for eleverne nøje afgrænset område, som er let at overskue, og hvor alle kan bunde. Der skal være mindst to voksne, af hvilke den ene opholder sig på land, medens den anden deltager i badningen og markerer ydergrænsen for det tilladte område.

At begge de ledsagende skal kunne svømme og kunne udføre livredning. Der bør ikke være mere end 12-15 elever i vandet på samme tid, og eleverne bør have besked på at holde sammen to og to.

 


Princip for hovedbeklædning

Alle telefoner og tablets afleveres ved skoledagens start til klassens medarbejdere og udleveres igen ved skoledagens afslutning. Det er således ikke tilladt at benytte egne devices i løbets af skoledagen medmindre dette aftales særskilt med klassens medarbejdere. Bliver telefonen ikke afleveret, bliver forældrene bedt om at beholde den hjemme en periode.

Det er tilladt at benytte devices i forbindelse med transport til- og fra skole. Telefonerne skal være på lydløs under kørslen medmindre eleven benytter hørertelefoner og der må ikke filmes, tages billeder eller tales i telefon.


Princip om mad og måltider

Kl. 11.30 spiser vi alle sammen frokost. Eleverne (og de fleste voksne) har faste pladser under måltidet, hvor det er de voksne, der bestemmer reglerne inkl. hvor længe måltidet varer. Alle hjælper til med at rydde af og rydde op efter måltidet.

 

Der serveres frugt og grønt samt vand i klasserne til den lille sult/tørst.

 

Det er ikke tilladt at medbringe egne føde-/drikkevarer uden forudgående aftale med klassens medarbejdere som ved fødselsdage o.l.


Princip om rygning

Mindehøjskolen er en røgfri skole. Der må derfor ikke ryges på skolen matrikel i skoletiden mandag-torsdag kl. 8:15-14:45, fredag kl. 8:15-13:45.


Princip om euforiserende stoffer og alkohol

Det er ikke muligt for os at arbejde med børn/unge, der enten er påvirkede af euforisende stoffer eller alkohol eller som modtager medicin for en diagnosticeret lidelse og ikke tager denne. I begge tilfælde forbeholder vi os retten til at sende elever hjem indtil de er stoffri eller velmedicinerede.

 

 

Princip for buskørsel

Elever befordres primært i skolen egne busser.

Som elev på Mindehøjskolen har man som udgangspunkt tilbud om kørsel til og fra skole.

 

Kørslen varetages til dagligt af medarbejdere og andet fast personale på Mindehøjskolen, i skolens minibusser. Undtagelsesvis kan medarbejdernes privatbiler inddrages i kørslen.

Den kørselsansvarlige kan træffes på, tlf.: 2160 7806. Al henvendelse omkring kørsel, syge- og raskmeldinger skal derfor rettes hertil, af hensyn til den daglige kørselsplanlægning. Telefonen er åben vedr. kørsel på hverdage fra kl. 06.30-kl. 07.15 og kl. 14.30 til kl. 16.00. (fredage kl. 12.30 til kl. 14.00)

Mindehøjskolen tilstræber hele tiden at planlægge ruterne, således at elevernes køretid maksimum er 70 minutter, til- og fra skolen.

 

Om morgenen skal eleven stå klar ved fortovskant på det udmeldte afhentningstidspunkt. Fra dette tidspunkt er der i kørselsordningen afsat 2 minutter til at eleven kan få sat sin skoletaske i bagagerummet, komme ind i bussen og gøre sig klar til afgang med fastspændt sikkerhedssele. Hvis en elev ikke er kommet indenfor de afsatte 2 minutter, vil bussen uden varsel køre videre. Dette for at imødegå lang ventetid hos de efterfølgende elever, samt sikre ankomst til tiden på skolen. Det er suverænt chaufføren, der anviser på hvilken plads eleven skal sidde i bussen.

 

På vej til og fra skolen er det tilladt for eleven at benytte mobiltelefon eller lignende til at høre musik på, hvis det foregår via headset, og uden gene for de øvrige i bussen. I bussen må der ikke indtages mad, frugt og drikkevarer.

 

Opstår der under kørslen til og fra skolen, uhensigtsmæssige situationer blandt eleverne i bussen, der kan være til fare for trafiksikkerheden, kan det i yderste konsekvens betyde at forældre/ bostedet skal afhente eleven ved bussen, så den videre kørsel kan fortsætte problemfrit.

 

Der kan være forskellige årsager til at bussen kan være forsinket. Som for eksempel vejrlig, trafikale forhold på ruten, punktering m.m. I situationer hvor chaufføren kan forudse at afhentningen af eleven bliver mere end 15 minutter forsinket, vil hjemmet blive kontaktet herom.

 

Er bussen der imod ikke kommet 15 minutter efter det udmeldte afhentningstidspunkt, skal den kørselsansvarlige kontaktes af forældre/bostedet hurtigst muligt.


Princip om magtanvendelser

På Mindehøjskolen bestræber vi os på, at magtanvendelse kun finder sted i yderste nødstilfælde.

 

Ved magtanvendelse forstås:

 • Afværge at eleven øver vold mod sig selv.
 • Afværge at eleven øver vold mod andre.
 • Afværge at eleven ødelægger eller beskadiger ting.

 

Når der har været en magtanvendelse, skal der:

 • Ringes til hjemme hurtigst muligt og orientere
 • Inden 24 timer skal der skrives en magtanvendelse, som skal underskrives af skolelederen, sendes til forældre og skolens tilsyn.


Princip om supervision

Der er tilknyttet en psykolog til skolen, som vi fast benytter i forhold til supervision.

Supervision kan være både gruppevis og individuelt.


Princip om medicinhåndtering

Personalet er ikke forpligtet til at give børnene medicin, men det kan være en så stor pædagogisk gevinst for barnet at komme i skolen på trods af sygdom, at medicinering er at foretrække. Det er vigtigt, at personalet siger fra, hvis den enkelte føler sig usikker i håndtering af medicinen. Det forudsættes, at ledelse og personale er i tæt dialog med forældrene.


Ved at aftale medicinering påtager personalet sig et ansvar for, at medicinen gives, og for at der reageres relevant, hvis der opstår udslet eller andet utilsigtet. Der må aldrig gives medicin uden forudgående skriftlig aftale medforældrene. Personalet må kun påtage sig at give børnene lægeordineret medicin.


Medicinbeholderen skal have let læselig påskrift med oplysning om barnets navn, medicinens art og med den ordinerede dosis. I de tilfælde, hvor mere grundig skriftlig instruktion om medicingivningen er nødvendig, kan skolens ledelse anmode forældrene om en skriftlig instruktion fra lægen. Instruktion kan også ske fra sundhedsplejerske eller børneambulatoriepersonale. 


Medicingivning i skoletiden bør som hovedregel begrænses mest muligt.

 • Når barnet kommer i skole igen efter akut, smitsom sygdom, bør eventuel fortsat medicin gives hjemme uden for skoletiden.  


Medicingivning i skoletiden bør overvejes ved

 • Børn i behandling for akutte sygdomme, der ikke smitter andre.Hvis børnene kan følge med i de daglige aktiviteter uden at kræve særlig omsorg eller pleje, kan der gives medicin en enkelt gang dagligt i skolen.
 • Børn, der har en kendt tendens til fx feberkramper, epileptiske anfald eller kraftige allergiske reaktioner, kan have brug for akut medicinering, der kan være livreddende. Samtidig tilkaldes læge eller ambulance. Det er vigtigt, at medicineringen er nøje planlagt sammen med forældrene. Medicineringen beskrives i en instruks på baggrund af anvisninger fra lægen.
 • Ved kroniske sygdommesom bl.a. sukkersyge, svær epilepsi og visse stofskiftesygdomme, er der undertiden behov for at give medicin i løbet af dagen, ud over medicineringen morgen og aften.


Det er en forudsætning for medicineringen, at der foreligger en instruks for medicingivningen, og at børnene er i stand til at samarbejde så indtagelsen kan foregå i en fredelig atmosfære.     


Korrekt medicinering

 1. Medicinen skal være ordineret af en læge
 2. Medicinen skal være påtegnet barnets navn, medicinens art og ordineret dosis
 3. Medicinen skal være i den originale forpakning
 4. Tjek udløbsdato
 5. Anvisning på hvornår barnet skal have sin medicin
 6. Anvisning på hvor meget medicin barnet skal have hver gang
 7. Anvisning på hvordan medicinen gives
 8. Der afkrydses på et skema, hvornår medicinen er givet og i hvilket kvantum
 9. Medicinen opbevares utilgængeligt for børn i et aflåst skab
 10. Forældet medicin og overskydende medicin returneres til forældrene eller afleveres på et apotek.