Om os

Grundlæggende træk ved Mindehøjskolen

Mindehøjskolen er et ”DAGBEHANDLINGSTILBUD MED INTERN SKOLE” – det er termen for et skoletilbud med samtidig socialpædagogisk behandling, hvori vidtgående specialundervisning er den strukturelle ramme om elevernes hverdag. Her er der nærvær, tryghed og tid til individuelle aftaler og samtaler hver eneste gang, der er behov. Alle de voksne på skolen er eksperter i relationen og det vigtigste i deres arbejdsliv er elevernes gode hverdag og stadige fremskridt. Vores motto er ”læring i trygge rammer” – og det er ikke en kliché.

Vi arbejder målrettet på at udvikle elevens egen-forståelse, både som individ og som en del af en lokal og global omverden. Vi arbejder på at hjælpe eleven ud af den magtesløshed, der som oftest præger en ny elev på Mindehøjskolen, hen mod et mere tillidsfuldt og positivt selvbillede med styrker og potentialer. Vi arbejder med, at alle eleverne forstår, at de har værdi og at de skal være positivt styrende i deres eget liv. Vi arbejder ud fra en forståelse om, at den voksne også er barnets læringsrum og at vores kerneopgave er at gøre en væsentlig og varig forskel i elevens nutid og fremtid.

Med det gode eksempel, med lytning og med omsorgsfuld guidning rækker vi hånden ud til elevens forståelse af eget værd. En del af ”hjælpe-pakken” er øgede skolefaglige færdigheder, forståelse af fagenes nytteværdi og kendskab til egne faglige styrker. Den enkelte elev har en individuel handleplan til at nå sine mål.  

Mindehøjskolens overordnede mål er ”at sikre børnenes faglige, sociale og trivselsmæssige udvikling og at hjælpe eleverne til at forberede sig til voksenlivet…. Hvert enkelt menneske har ret til at udvikle sine muligheder og gives kompetencer til at tage ansvar for eget liv.

 Vores VÆRDIord er:

RELATION – den vigtigste grundsten i samarbejde mellem mennesker. Mindehøjskolen sørger for at fundamentet til at skabe en tillidsfuld og kærlig relation, hvori eleven kan vokse sammen med vigtige ”andre”…

TRYGHED – barnet skal trygt kunne henvende sig til en voksen i tillid til at blive set, hørt og forstået i en meningsfuld ramme…

NYSGERRIGHED – den naturlige nysgerrighed er fundamental i læring. Mindehøjskolen skaber rum for værdifulde kompetencer ved at sætte ramme for, at eleverne lærer med kroppen forrest. Det, vi lærer med kroppen, glemmes ikke så let…

STYRKE – alle har styrker, evner, kompetencer… Mindehøjskolens opgave er at have opmærksomhed på elevens styrker som basis for selvtillid og øget selvværd…

HÅB – alle mennesker har brug for håb: for motivation, for selvforståelse, for at yde og nyde, for at være et helt menneske. Ikke mindst, når livet gør ondt…

Rammerne for vores dagbehandlingsskole

Mindehøjskolen har en broget historie: bygningerne har tidligere huset en folkeskole og efterfølgende var der opholdssted med intern skole og bolig til medarbejdere.

Pr. 1. august 2018 er Mindehøjskolen alene et dagbehandlingstilbud med intern skole. Det vil sige, at rammen om elevernes indskrivning herfra er vidtgående specialundervisning og socialpædagogisk behandling.

Mindehøjskolens matrikel er 10.000 m2, hvilket giver gode muligheder for UDEskole og bevægelse. Vi har bålplads og urtehave, frugttræer, boldbane, gymnastiksal og mange muligheder for at stimulere krop og hjerne. Vi har bålhytte og 2 store shelters i støbeskeen, som skal etableres med deltagelse af de ældste elever, der er på ”modningsår”.

Skolebygningen huser mellemtrin og udskoling med gode musikundervisningsfaciliteter samt plads til ca. 40 elever. Her er også køkken og kantine samt forberedelse til underviserne. Indskolingen har sine egne lokaler på den anden side af skolegården med eget haveafsnit med bålplads osv.

Til udeaktiviteterne hører cykler fra Nordeafonden og et antal kajakker, der bruges i sommerperioden.

Samarbejde med PPR Stevns Kommune

Mindehøjskolen samarbejder med pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) i Stevns Kommune. Det er medarbejderne her, der tester, observerer og vurderer på vores elever, fx i forbindelse med visitation og revisitation.

Vi kan få rådgivning på specifikke problematikker og viden om særlige forhold for den enkelte elev. Der foreligger samtykke fra forældrene, inden PPR-psykologerne indleder samarbejde omkring en elev. Psykologerne kan have en understøttende funktion, når en elev fx skal videre til andre instanser.

Medlemskab hos LOS

Vi er en selvejende institution med organisering hos LOS (Landsorganisationen for Sociale tilbud). Her får vi råd og vejledning samt viden om nye tiltag inden for vores område. Der er også mulighed for et vist netværk mellem skolerne. Vi inviteres gennem LOS til konferencer og kurser, der er samlende for de sociale tilbud i Danmark. Det giver bl.a. mulighed for ledelsessparring.

Har du spørgsmål til vores dagbehandlingstilbud med intern skole for børn og unge med særlige behov, er du velkommen til at kontakte os. Vi fortæller også gerne mere om vores tilbud om blandt andet understøttende undervisning, UDEskole m.m.