Undervisning

Undervisningens perspektiver

UDEskole

Alle elever er unikke og har inden for deres aldersbestemte klassefællesskab en del individuelle aftaler og tilpasninger i forhold til ressourcer, motivation og specifikke udfordringer. Fleksibilitet er væsentlig i forhold til elevens mulighed for at udvikle sig og trives med undervisningen og skolen i det hele taget.

Mindehøjskolens fælles mål er, at eleverne skal lære så meget og så varigt som muligt. De skal motiveres af aktiviteterne i undervisningen og deres nysgerrighed skal pirres og dyrkes. Eleverne er altid i et læringsfelt og systematiseringen kalder vi for UDEskole. Vi kobler det bedste fra den formaliserede og mere eksplicitte læring, som traditionelt findes i en skoles måde at organisere undervisning på, med den tavse og mere implicitte læring, der opnås med kroppen og sanserne.

Eksplicit læring bygger på ræsonnementer, forestillinger og bevidst (sproglig) erkendelse, mens implicit læring er en grundlæggende læringsform som bl.a. baserer sig på lugt, smag og sansning i det hele taget. På den måde lagrer der sig et sanseindtryk i erindringen som en varig og gyldig erfaring.

Selv om vi selvfølgelig laver fælles organiseret undervisning, er der rig mulighed for at individualisere proces og oplevelse i en struktur, der arbejder ud fra princippet: Hjemme-UDE-hjemme. Hvert UDEskoleforløb har sin egen overskrift og mål og processen afhænger af tema/fag. Men UDE er altid en form for dataopsamling i naturen, på museet, i interviewet eller hvor man nu end bringes hen for at undersøge en problemstilling eller et tema. Og HJEMME handler altid om forberedelse/opstilling af mål eller tese og om behandling/evaluering og produkt.

Mindehøjskolen er i et samarbejde med DGI om udvikling af kompetencer i UDEskole. Vi laver også UDEskole som bevægelse og leg, enten specifikt for klasser eller for hele skolen samlet.

A-uger (A for anderledes)

De 40 skoleuger varieres mellem traditionelle undervisningsforløb i klassen og i diverse A-uger: UDEskole, fx science/musik/billeder og skills/vildt uge/motionsuge… oa. Lejrskolen er en socialuge for hele skolen med formålet at skabe fællesskab, empati og tilhørsforhold. Alle A-uger dokumenteres bl.a. med produktioner af forskellig art.

Tilrettelæggelse af undervisning

Eleverne har fx ADHD, autismespektrumforstyrrelser, adfærdsmæssige og kognitive udfordringer, hvilket kan begrænse eleven i tilgangen til udvikling og læring og dermed også i forudsætningerne for at nærme sig en livsmestring hen mod ungdomslivet. Derfor er undervisningen særligt tilrettelagt undervisning efter det enkelte barn eller den unge med særlige behov. Eleverne afslutter skolegangen med FP9.

Skoleåret læner sig op ad den kommunale feriekalender med 200 undervisningsdage om året. Undervisningen vil fra august 2022 være organiseret i 3 trin: indskoling, mellemtrin og udskoling. Vi ønsker hermed at skabe homogene elevgrupper, der aldersmæssigt kan spejle sig i jævnaldrende, selv om de ikke nødvendigvis er på et alderssvarende læringsniveau. Desuden kan grupperne yderligere opdeles i hold, som bl.a. kan være funderet i faglighed, sociale relationer, diagnoser, voksenrelation mv. Normeringen er i gennemsnit 1 voksen til 3 elever.

At undervisningen tilrettelægges individuelt, har stort fokus i den daglige planlægning af skoledagen, hvor eleverne møder de samme lærere og pædagoger hver dag. Kun i visse fag benytter vi os af faglærerordning,. Idræt/svømning afholdes uden for skolens rammer i Stevns Svømmehal.

Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskoleloven. Vi fører eleverne til folkeskolens afgangsprøve FP9 i fuld fagrække, når det er muligt. Vi underviser dermed i folkeskolens fag samtidig med, at vi i alle sammenhænge arbejder med de sociale kompetencer.

Undervisningen er differentieret og planlagt ud fra den enkelte elevs behov, forudsætninger, interesser og niveau. PC understøtter al undervisning. Opgaver og instrukser er tydelige og konkrete. De elever, der har brug for visuelle hjælpemidler, understøttes af piktogrammer, timetimere og andet. Lyd- og lysindtyk kan bearbejdes ved italesættelse (forståelse), briller, høreværn, SoundEar mv. Alle elever får undervisning i KOSO (kommunikation og social læring), så det bliver tydeligt hvilke handlemuligheder, der er mulige i en presset situation. De voksne arbejder relationelt ud fra teorier om low arousal, mentalisering, narrativer i børneperspektiv, positiv psykologi og tilpasset pædagogik.

Grundskema

Skemaet er traditionelt opbygget i sin grundform. I hverdagen er der fleksibilitet med UDEskole (virksomhedsbesøg, museumsture, ud i naturen o.m.a.) og alle klasser har indbygget mulighed for at forlænge en skoledag, når det er nødvendigt. Der tælles timer i forhold til UVMs minimumstimetal og arbejdes tværfagligt i UDEskoleforløb og andre A-uger.  Der undervises i alle fag ved faguddannet personale, oftest med linjefag i undervisningsfaget.

I pauser er der mindst 1 voksen pr. 3 elever i området. Der er særlig opmærksomhed på understøttelse af aktiviteterne, guidning og konfliktopløsning.

Hvis du er interesseret i at vide mere om undervisningen på vores dagbehandlingstilbud med intern skole, om understøttende undervisning eller om specialpædagogisk støtte m.m., kan du kontakte skoleleder

Tina Koltze:

skoleleder@mindehoej.dk eller 54587100

Eksamen

En stor del af vores elever på vores skoletilbud til børn og unge med særlige behov på Sjælland afslutter deres skolegang hos vores skoletilbud med en 9. klasses afgangsprøve. Vi finder i samråd med elever, hjem og UUV Køge Bugt ud af, hvornår den unge er klar til at komme videre til en ungdomsuddannelse, og om det skal være en fuld afgangsprøve eller i reduceret fagrække.

Vi tilbyder afgangsprøve i fuld fagrække, og vi har erfaring med, at vores elever klarer sig godt og honorerer kravene vedrørende prøven på lige fod med folkeskolens elever.

Der er dog også de elever, der ikke magter, har brug for eller lyst til at gå til afgangsprøve i fuld fagrække, og ligesom vores undervisning er tilpasset den enkelte elev, tilbyder vi også afgangsprøver i reduceret fagrække, skræddersyet til den enkelte elevs behov.

Afgangsprøverne foregår på Mindehøjskolen, bortset fra prøven i naturfag, som bliver afholdt på den nærliggende St. Heddinge skole.

Læs eventuelt mere om vores målgruppe, og hvordan vi er et skoletilbud for børn med særlige behov – herunder skole for børn med autisme, skole for børn med ADHD m.m. 

 

 • FP9, ”folkeskolens afgangsprøve” i samarbejde med St. Heddinge Skole. Mindehøjskolen er dermed en del af det officielle eksamensudtræk.
 • Eleverne på 8. og 9. årgang deltager i FP9, jf. retningslinjer og lovgivning i Folkeskoleloven. Der søges hjælpemidler til prøverne, som også stilles til rådighed i den daglige undervisning: tid, elektroniske hjælpemidler og øvrige mulige hjælpemidler.
 • Eleverne på 8. årgang tilbydes afgangsprøve i Håndværk og design samt i Musik.
 • Eleverne på 9. årgang forventes at gå op i alle fag. Hvis det ikke er muligt, går de op i dansk, matematik og engelsk, så de kan komme videre i en ungdomsuddannelse.

Der kan søges om fritagelse fra prøver – skolelederen er ansvarshavende myndighed.

 • Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna.
  Brandon Ross
 • Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna.
  Kevin Perry
 • Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna.
  Katarina Johnes